Thư cảm ơn của ông Đào Chí Thành

Dưới đấy là thư cảm ơn của ông Đào Chí Thành – Bệnh nhân điều trị tại trung tâm cấy chỉ Lê Thúy Oanh 37A2 Lý Nam Đế  

Thư cảm ơn của ông Nguyễn Minh Phú

Dưới đây là thư cảm ơn của ông Nguyễn Minh Phú – Bệnh nhân điều trị tại Trung Tâm Cấy Chỉ 37A Lý Nam Đế

Thư cảm ơn của ông nguyễn thanh phong

Dưới đây là thư cảm ơn của ông Nguyễn Thanh Phong – Bệnh nhân điều trị tại Trung Tâm Cấy Chỉ 37A Lý Nam Đế